I  TEENUSE ÜLDTINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolevad tüüptingimused sätestavad Wasteman OÜ või tema poolt volitatud isiku (edaspidi Käitleja) jäätmevaldajale (edaspidi Klient) osutatavate jäätmekäitlusteenuste (edaspidi Teenused) põhilised tingimused (edaspidi Üldtingimused).

1.2 Lepingu võib sõlmida eraldi Lepingu tingimuste aksepteermisega kirjalikus vormis. Lepingut saab muuta Lepingu muudatuste aksepteerimisega kirjalikus vormis. Juhul kui Pooled on Lepingus kokku leppinud Üldtingimustele vastuolulistes tingimustes, juhindutakse Lepingus sätestatust.

1.3 Käesolevad jäätmekäitlusteenuste osutamise Üldtingimused määravad kindlaks ehitus-ja lammutustöödel tekkivate jäätmete; suurjäätmete (suuremõõduliste jäätmete); majapidamisjäätmete (koduses majapidamises tekivate jäätmete) ning haljastusjäätmete käitlemise tingimused.

2. TEENUSE OSUTAMINE

2.1 Käitleja osutab Kliendile Teenuseid Üldtingimustes ja Müügitingimustes sätestatud korras ning hinnas sätestatud tasu eest.
2.2 Käitleja paigaldab temalt renditud jäätmemahuti(d) tellimuses ettenähtud ajaks ja näidatud asukohta(desse) ning alustab jäätmemahutite teenindamist tellimusese kinnituses määratud kuupäevast alates.
2.3 Klient kindlustab Käitlejalt renditud jäätmemahuti(te) säilimise, korrashoiu ja valve.
2.4 Klient tagab Käitleja takistusteta ligipääsu jäätmemahutite asukohale, s.h tagab lukustatud väravate avamise, võimaldab jäätmeveokitele juurdepääsu jäätmemahutitele mööda kõvakattega teed, hoiab ligipääsutee puhtana, talvel lume- ja jäävabana ning tagab, et koerad ei omaks võimalust rünnata Käitleja töötajaid. Ligipääsutee laius peab olema vähemalt 3 m ja vaba kõrgus tee kohal vähemalt 6 m.
2.5 Klient tohib paigutada jäätmemahutisse ainult neid jäätmeliike, mille osas on Käitlejaga kokku lepitud.

2.6 Käitleja korraldab jäätmemahutite tühjendamise vastavalt tellimuse kinnituses näidatud ajale või tellimuse alusel tühjendamisel üldjuhul 1 (ühe) , maksimaalselt 2 (kahe) tööpäeva jooksul Kliendilt jäätmemahuti täitmise kohta teate saamisest, kui Klient ja Käitleja ei lepi kokku teisiti.

2.7 Jäätmete käitlemisel läheb jäätmete valdus ja omandiõigus üle Käitlejale alates jäätmemahutite tühjendamise momendist Käitleja poolt, v.a. Üldtingimuste punkti 3.1 rikkumisel, millisel juhul jäätmemahuteid ei tühjendada ning Klient jääb jäätmevaldajaks.

3. JÄÄTMETE KÄITLEMINE

3.1 Mahutitesse on keelatud paigaldada:
- tule-ja plahvatusohtlikke jäätmeid;
- vedelaid jäätmeid;
- ohtlikke jäätmeid;
- käimlajäätmeid;
- kogumiskaevude setteid;
- erikäitlust vajavaid jäätmeid;
- aineid ja esemeid, mis võivad Käitleja töötajaid ohustada;
- aineid ja esemeid, mis oma kaalu, mõõtmete, oma kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada jäätmemahuteid;
- tuhka, mille kuumus ületab +30 C.
3.2 Jäätmemahutite täismass on piiritletud jäätmekonteinerite maksimaalse lubatud kaaluga mahutite kirjelduses.
3.3 Jäätmemahutite maksimaalne maht on piiritletud konteineri ülaservaga - konteinerit ei ole lubatud täita kõrgemale kui selle ülaserv.
3.4 Juhul, kui Klient paigaldab eelsorteeritud ehitusjäätmete kogumiseks tellitud jäätmemahutitesse sorteerimata ehitusjäätmeid või muid sorteeritud jäätmeliike kui Käitlejaga eelnevalt kokkulepitud, käsitletakse kõiki jäätmemahutisse paigutatud jäätmeid sorteerimata ehitusjäätmetena. Sellisel juhul kohaldatakse kliendile segaehitusprahi hinnakirja.

4. HINNAD JA SELLE MUUTMINE

4.1 Käitleja teenuste hind on teenuse osutamise lahutamatuks osaks. Lepinguga võib ette näha erievaid hindu.
4.2 Käitlejal on õigus hinda ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse ja konkurentsivõimelisuse tagamise eesmärgil. Hinna muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist Käitleja veebilehel. Kui Klient edastas oma tellimuse ennem hinna muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtib tellimise edastamise ajal kehtinud hind eurodes (€).

5. TEENUSE EEST TASUMISE KORD

5.1 Käitleja töötab ettemaksu alusel ja võtab tellimuse töösse kui laekunud on 100 % tellimuse maksumusest. Müügileping loetakse sõlmituks alates makse laekumisest Käitleja arvelduskontole. Lepinguliste klientide tellimused võetakse töösse alates tellimuse laekumise hetkest. Täpsemalt teenuse eest tasumise jm tingimuste kohta vt Müügitingimused.

5.2 Käitlejal on õigus nõuda Lepingu sõlmimisel jäätmekäitlusteenuse tellimisel ettemaksu, mille suuruses lepitakse kokku Lepingus.

6. VASTUTUS

6.1 Pooled vastutavad täielikult Üldtingimustest tulenevate kohustuste rikkumiste eest, välja arvatud juhul, kui rikkumine on vabandatav vääramatu jõu tõttu.
6.2 Pooled vastutavad kõikide isikute (sealhulgas oma töötajate, teenistujate ja alltööettevõtjate) tegevuse või tegevusetuse eest, keda nad oma kohustuste täitmiseks kasutavad.
6.3 Pooled vastutavad oma kohustuste rikkumise eest sõltumata sellest, kas rikkumine leidis aset Poole või tema lähikondlaste (perekonnaliikmete, külaliste jne) või muude sarnaste isikute süül.
6.4 Käitleja jäätmemahutite kaotsimineku või rikkumise korral kohustub Klient hüvitama nende maksumuse.
6.5 Klient on kohustatud hüvitama oma kohustuste mittetäitmisega tekitatud lisakulutused (jäätmeliigi muutusest tulenevad lisakulud, konteineri ülekaalust tulenev lisakulu, keelatud jäätmete kulu, kordusarvete esitamine, jäätmemahutite äravedu, ümberlaadimine, remont ja puhastamine, tühisõidukulud).

7. TEENUSE OSUTAMISE

7.1 Lepingut võib muuta ainult Käitleja ja Kliendi esindajate poolt allkirjastatud kirjaliku kokkuleppega.
7.2 Käitlejal on õigus peatada teenuse osutamine käesolevate tingimuste punktide 2.3-2.5; 3.1-3.3 rikkumisel, millisel juhul on Klient kohustatud vaatamata teenuse osutamise peatamisele, tasuma Käitlejale jäätmeveoki kohale- ja tagasisõidu eest kogumisvahendite asukohta (Tühisõit) või/ja tegelikult teostatud teenuse eest vastavalt Käitleja kehtivale hinnakirjale ja Käitleja poolt esitatud arvele.
7.3 Kui Klient on ületanud arve maksetähtaega, on Käitlejal õigus peatada teenuse osutamine ilma etteteatamiseta kuni maksetähtaega ületanud arvete tasumiseni. Teenuse peatamise perioodil kohustub Klient tasuma jäätmemahutite eest renditasu vastavalt Käitleja hinnakirja alusel esitatud arvetele.

8. TEATED

8.1 Teenuse täitmisega seotud teated esitatakse tellimuses fikseeritud elektronposti aadressil või telefoni teel.
8.2 Teade loetakse kätteantuks, kui:
8.2.1 elektronposti või muu kanali kaudu teate esitamine on fikseeritud tehnoloogiliselt.
8.3 Kiireloomulised teated loetakse edastatuks ka telefoni teel, kui sama teade edastatakse viivitamatult ka ühel p 8.2 nimetatud viisil.
8.4 Käitleja teenuste Üldtingimused, Müügitingimused ja muu vajalik info on kättesaadav Käitleja interneti koduleheküljel.
8.5 Klient kohustub Käitlejat viivitamatult teavitama kõikidest asjaoludest, mis takistavad tellimuse täitmist ükskõik kumma Poole poolt.
8.6 Klient kohustub teavitama Käitlejat oma kontaktandmete muutumisest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) päeva jooksul arvates nimetatud muudatuste jõustumisest.
8.7 Käitleja kohustub teatama Klientidega seotud kontaktandmete muutumisest Käitleja interneti leheküljel.


II  MÜÜGITINGIMUSED

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad WASTEMAN OÜ või tema poolt volitatud isiku (edaspidi Käitleja) jäätmevaldajale (edaspidi Klient) jäätmekäitlusteenuste osutamisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele Müügitingimustele reguleerib Kliendi ja WASTEMAN OÜ vahelisi suhteid teenuse hind.

1.3. Wasteman OÜ jätab endale õiguse käesolevaid Müügitingimusi ja hinda ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse ja konkurentsivõimelisuse tagamise eesmärgil. Müügitingimuste ja hinna muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist www.eKonteinerirent.ee veebilehel. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.

2. Hinnad

2.1. Wasteman OÜ hinnad koosnevad erinevatest komponentidest, nagu jäätmeliik, konteineri tühjenduse hind, rendipäevade hind, kilomeetripõhine transpordihind (lisandub väljaspool Tallinna linna piiri).

2.2. Transpordi hind lisatakse ainult siis, kui asute väljaspool Tallinna. Transpordi hinda arvestatakse alates linna piirist kõikidel suundadel. Kui tellimise teostamisel selgub, et Klient on tellimuse esitamisel määranud asukoha valesti, siis on Wasteman OÜ õigustatud esitama lisaarve samade tariifide alusel või keelduda teenuse osutamisest. Ettemaksuks tasutud raha kuulub sellisel juhul tagastamisele 15 tööpäeva jooksul. Lisaarve esitatakse pärast konteineri paigaldust ja täpse vahemaa selgumist.

2.3. Konteineri tühjenduse hinnad sõltuvad jäätmete liigist, konteinerite mahust ja kaalust, sest sisaldavad jäätmete ladustamist.

2.3.1. Klient võib pärast tellimuse esitamist paigaldada konteinerisse ainult neid jäätmeid, mille äraveo ta on tellinud. Kui tellimise teostamisel selgub, et Klient on tellimuse esitamisel määranud jäätmeliigi valesti, siis on Wasteman OÜ õigustatud esitama lisaarve 50 % teenuse hinna ulatuses või keelduda teenuse osutamisest. Ettemaksuks tasutud raha, millest arvestatakse maha tühisõidu tasu kuulub sellisel juhul Kliendile tagastamisele 15 tööpäeva jooksul.

2.3.2. Klient võib pärast tellimuse esitamist konteinerit täita kuni selle ülaservani. Kui tellimise teostamisel selgub, et Klient on konteineri täitnud selle ülaservast kõrgemale, siis on Wasteman OÜ õigustatud esitama lisaarve 50 % teenuse hinna ulatuses või keelduda teenuse osutamisest. Ettemaksuks tasutud raha, millest arvestatakse maha tühisõidu tasu kuulub sellisel juhul Kliendile tagastamisele 15 tööpäeva jooksul.

2.3.3. Konteineri hind on arvestusega, et see on täidetud kuni selle lubatud maksimaalse kaaluni. Kui tellimise teostamisel selgub, et konteiner on täidetud selle lubatud maksimaalsest kaalust enamaga, siis on Wasteman OÜ õigustatud esitama lisaarve ladestushinna 85 €/tonn + km alusel või keelduda teenuse osutamisest. Ettemaksuks tasutud raha, millest arvestatakse maha tühisõidu tasu kuulub sellisel juhul Kliendile tagastamisele 15 tööpäeva jooksul.

2.4. Konteineri renti arvestatakse 5ndast päevast alates. Rendihinna maksumuseks on 5,00 €/päev (6,00 € koos käibemaksuga) ja seda lisatakse ainult siis, kui kasutate konteinerit enam kui 4 päeva. Kui konteineri kasutamisel selgub, et Klient ei saa konteinerit kokkulepitud ajal tagastada, siis on Wasteman OÜ õigustatud esitama lisaarve lisapäevade eest kõrgemate tariifide alusel. Kõik lisapäevad kuuluvad juurdearvestamisele ning sellekohane arve edastatakse kliendi poolt määratud e-posti aadressile automaatselt.

2.5. Wasteman OÜ jätab endale õiguse muuta hindu igapäevaselt. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis kehtib tema jaoks hind, mis oli tellimise vormistamise momendil. Kõikidele veebist esitatud tellimustele saadetakse ka tellimuse kinnitus ja arve, milles on fikseeritud tellimuse hetkel kehtinud hinnad.

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida nuppu "Lisa ostukorvi" ning täita kõik etteantud blokid.
3.2. Tellimuse vormistamisel või muutmisel saate abi küsimiseks helistada Wasteman OÜ tasuta abitelefonile +37251 999 083 või saata oma probleem e maili aadressile tellimus@wasteman.ee

4. Teenuse eest tasumine

4.1. Me töötame ettemaksu alusel ja võtame tellimuse töösse juhul, kui meile laekub 100 % tellimuse maksumusest. Müügileping loetakse sõlmituks alates maksumuse laekumisest Wasteman OÜ arvelduskontole. Kui makse ei ole tellimise täitmise hetkeks meie kontole laekunud.

Lepinguliste klientide tellimused võetakse töösse alates tellimuse laekumise hetkest. Lepingulised kliendid saavad tellimuste eest tasuda vastavalt määratud maksetähtajale.

4.2. Tellimuse tasumisel saab Klient valida endale sobiva internetipanga: Swedbank, SEB Pank, LHV Pank, Coop Pank, Luminor Bank. Kõik makseandmed ja makselinkide andmed vahendab pangani Maksekeskus AS.

4.2.1. Pangalingiga - Klient tasub 100 % tellimuse maksumusest koheselt peale teenuse vormistamist. Peale teenuse vormistamist ning sobiva internetipanga valimist suunatakse Klient internetipanka, kus ta näeb eeltäidetud maksekorraldust. Peale maksekorralduse kinnitamist lahkuda internetipangast vajutades nuppu "Tagasi kaupmehe juurde".

5. Teenuste kohaletoimetamine

5.1. Tellimus kuulub täitmisele tellimuses märgitud kuupäeval ja kellaaja vahemikul.

5.2. Tellimuse kinnituses toodud tarneaeg kehtib juhul kui 100 % tellimuse maksumusest on tasutud tellimuse esitamise päeval.

5.3. Ettemaksuuarvega tasudes peab tasumisele kuuluv summa olema täielikult laekunud hiljemalt tellimise teostamise eelnevaks päevaks. Kui ettemaksuarvega tasutav makse hilineb, siis on vajalik täpsustada teenuse osutamise võimalikkus eraldi.

Kui ettemaksuarvega tasutav makse hilineb, siis on ekonteinerirent.ee õigustatud keelduma teenuse osutamisest. Ettemaksuks tasutud raha kuulub sellisel juhul Kliendile tagastamisele 15 tööpäeva jooksul.

6. Tellimuse tühistamine

6.1. Kliendil on õigus tellimus tühistada igal ajal ennem teenuse osutamise tähtaega. Tellimust ei saa tasuta tühistada kui tellimust on asutud täitma - st prügiveok on paigaldanud Kliendile konteineri. Sellisel juhul tasub Klient 65.00 € tühisõidu eest.
6.2. Tellimuse tühistamiseks peab Klient saatma Wasteman OÜ-le kirjaliku vastavasisulise avalduse aadressile: tellimus@wasteman.ee
6.3. Tellimuse tühistamise avaldusse tuleb märkida tellimuse number ja tühistamise teinud isiku kontaktandmed.

7. Pretensiooni esitamise aeg

7.1. Lepingutingimustele mittevastava teenuse eest on Kliendil pretensiooni esitamise õigus.

7.2. Pretensiooni esitamiseks peab Klient saatma Wasteman OÜ-le kirjaliku vastavasisulise avalduse aadressile: tellimus@wasteman.ee ning esitama järgmise informatsiooni:

- Makstud arve number
- Kliendi nimi ja kontaktandmed
- Teenuse mittevastavuse põhjus

7.3. Vastav pretensioon peab olema saadetud mitte hiljem kui 5 päeva jooksul peale teenuse kasutamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Wasteman OÜ asendusteenuse osutamist või raha tagastamist.

7.4. Peale Kliendi kirjaliku pretensiooni esitamist kohustub Wasteman OÜ andma kirjaliku vastuse 15 päeva jooksul.


III  ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe EKONTEINERIRENT.EE isikuandmete vastutav töötleja on Wasteman OÜ (registrikood14813534 ) asukohaga Gaasi tn 7, Tallinn, tel +372 51 999 083 ja e-post: tellimus@wasteman.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

- nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

- kauba kohaletoimetamise aadress;

- pangakonto number;

- kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

- klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: kampaaniapakkumiste saatmisel

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks, samuti maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse veebipoe serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).